Praktikbeskrivelse 1. praktikperiodePRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Børnehuset Biersted

Sundbyvej 30

9440 Aabybro

72578300

Boernehuset@jammerbugt.dk

www.jammerbugt.dk/boernehusetbiersted

Kenny Kjær

 

 

Kommunal

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

 

Daginstitution/børnehave

Ca. 70 børn i alderen 2,8 til 6 år.

 

5 stuer: gul, grøn, rød, blå og lilla (asf-gruppe)

Mandag til torsdag: 6.15-17.00

Fredag: 6.15-16.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven og ud fra aftalestyringsprincipper imellem dagtilbud,

forvaltning og børne/familieudvalget (se aftalen på hjemmesiden)

Vi har en beskrevet læreplan (se hjemmesiden)

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

Brugergruppen er børn i alderen 2,8 år – 6 år. Derudover indeholder Børnehuset Biersted en

specialgruppe, ASF-gruppen, for børn med autisme spektrums forstyrrelse. Biersted er en lille

by i Jammerbugt kommune, beliggende ca. 5 km. fra Åbybro og ca. 25 km nord for Ålborg.

Mange af forældrene arbejder i nærheden eller i Ålborg området.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

Alle ansatte har fået eller får tilbudt uddannelse i icdp pædagogik, som er en pædagogik der

tager afsæt i respekt og anerkendelse overfor barnet og barnets familie. Pædagogik ud fra

principperne i icdp er et fælles projekt indenfor kommunal dagpleje og børnehaver i

Jammerbugt kommune.

I børnehusets læreplan og i kommunens børnepolitik er der beskrevet, hvilke visioner, vi

arbejder på.

Vi arbejder ud fra tankerne i læreplanerne som er sprog, natur, motorik, personlige

færdigheder, sociale færdigheder og kultur /udtryksformer

Arbejdet med læreplanen evalueres årligt ift. børne- og familie forvaltningen.

 

I ASF-gruppen arbejdes der med afsæt i TEACCH principperne, som i praksis betyder; tydelig struktur, kendte rammer, forudsigelighed og visuel støtte. Da der arbejdes ud fra det enkelte barns behov og kompetencer, vil der være forskel på hvordan TEACCH inddrages i arbejdet med barnet.

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Personalegruppen består af:  Institutionsleder Kenny Kjær, 6 pædagoger, 3 pædagogisk assistenter og 2 medhjælpere.

Desuden er der også både PAU studerende og Pædagogstuderende.

Ca. 5 timer pr. uge pr. barn med en procentvis

fordeling 70 % uddannet og 30 % uudannet

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Internt: Der afholdes ugentligt stuemøde, månedligt personalemøde og derudover har vi

sociale arrangementer et par gange om året.

Eksternt: Børnehuset Biersted samarbejder med dagplejere, skolefritidsordning Bissen, Biersted skole samt, PPR bestående af talepædagoger, ergoterapeuter og psykolog ved behov.

I ASF gruppen er der tættere samarbejde med PPR(separat fra den øvrige del af institutionen)

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Vi indhenter børneattest, og er naturligvis omfattet af lovgivning i forhold til tavshedspligt og

Den studerende forventes at deltage i personalemøder og andre arrangementer der foregår

udenfor normal arbejdstid.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Som udgangspunkt er den studerende ikke alene, men der kan opstå situationer, hvor det forventes at den studerende, i en kortere periode, er alene på stuen(fx om eftermiddagen til eftermiddagsmad). Dog er der altid andet personale i nærheden på de andre stuer, hvor man har mulighed for at hjælpe hinanden indbyrdes, ved behov.

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

 

 

                                                                                     Primær:                         Sekundær:

X

 

 Dagtilbudspædagogik (rød,gul,grøn og blå stue)                                                                                                                                

 

 

 

 

 


  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                 

X

 

 

 

 


  • Social- og specialpædagogik (Lilla stue)                                                                 

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

X

 

                                                      

X

 

1) Kreative udtryksformer.

X

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

 

 

4) Medier og digital kultur.

 

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 


Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Pædagogens praksis.

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

a) Den studerende tilknyttes en stue og skal her indgå i dagligdagen.

Den studerende arbejder bevidst med iagttagelse af børn, både skriftligt og mundtligt, og øver sig i at være objektiv.

Børnehuset arbejder ud fra læreplanstemaerne i dagtilbudsloven.

 

b) Du deltager aktivt i det pædagogiske arbejde og henvender dig til vejlederen/personalet for at indhente nødvendig viden til dine spørgsmål.

Du sætter dig ind i institutionens pædagogik, dvs. læser uddannelsesplan/praktikbeskrivelse, læreplaner osv.

Du viser engagement og åbenhed for at lære samt tager selv kontakt til børnene.

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

a) Vi har et værksted, hvor der arbejdes kreativt med mange forskellige materialer. Vi har et tegnerum på legepladsen og derudover arbejder hver gruppe ofte med musik og sang til samling.

Vi har et træværksted, hvor der kan saves, hamres og males. Vi er med i de grønne spirer og bruger en stor del af dagen udendørs, på vores store legeplads. Vi har geder, som børnene er med til at fodre. Der er mulighed for at gå ind til gederne.

b) )Via vejledning kan den studerende planlægge, med hjælp fra vejleder, små pædagogiske aktiviteter, som efterfølgende udføres på stuen.

 Du træner dig selv i planlægning, gennemførelse og evaluering af kortere pædagogiske forløb.

 

 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

a) Til hver stue findes en opslagstavle, hvor der hver dag skrives om dagens indhold. Den studerende kan få denne opgave, samt formidle via billeder eller sedler i forbindelse med forskellige pædagogiske forløb.

Til vejledning kan SMTTE – modellen evt. bruges til planlægning af pædagogiske læreprocesser.

b) Ved at skrive logbog, og medbringe refleksioner til vejledning.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

A)   Børnehuset Biersted har en sal, hvor der er rig mulighed for beskæftigelse. Hver gruppe har en ugentlig dag i salen. Desuden har børnehuset to store legepladser med kuperet terræn, ligesom der er god mulighed for gåture i nærmiljøet.

Institutionen har fælles eftermiddagsmadordning, hvor der er mulighed for inddragelse af børnene i forbindelse med madlavningen.

Børnehuset Biersted arbejder ud fra Jammerbugt kommunes kostpolitik.

 

B)    Deltage i forberedelsen af eftermiddagsmaden

Arbejde med Jammerbugt Kommunes kostpolitik

Anvende salen til fysiske aktiviteter

Anvende legepladsen samt nærmiljøet til fysiske aktiviteter

 

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

Efter aftale med den enkelte vejleder