Praktikbeskrivelse 2. og 3. praktikperiode, dagtilbudspolitikPRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Børnehuset Biersted

Sundbyvej 30

9440 Aabybro

72578300

Boernehuset@jamemrbugt.dk

www.jammerbugt.dk/boernehusetbiersted

Anni S. Andreasen

 

 

Kommunal

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

 

 

Daginstitution/børnehave

Ca. 70 børn i alderen 2,8 til 6 år.

 

5 stuer: gul, grøn, rød, blå og lilla (asf-gruppe)

Mandag til torsdag: 6.15-17.00

Fredag: 6.15-16.00

 

 

 

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven og ud fra aftalestyringsprincipper imellem dagtilbud,

forvaltning og børne/familieudvalget (se aftalen på hjemmesiden)

Vi har en beskrevet læreplan (se hjemmesiden)

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

Brugergruppen er børn i alderen 2,8 år – 6 år. Derudover indeholder Børnehuset Biersted en

specialgruppe, ASF-gruppen, for børn med autisme spektrums forstyrrelse. Biersted er en lille

by i Jammerbugt kommune, beliggende ca. 5 km. fra Åbybro og ca. 25 km nord for Ålborg.

Mange af forældrene arbejder i nærheden eller i Ålborg området.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

Alle ansatte har fået eller får tilbudt uddannelse i icdp pædagogik, som er en pædagogik der

tager afsæt i respekt og anerkendelse overfor barnet og barnets familie. Pædagogik ud fra

principperne i icdp er et fælles projekt indenfor kommunal dagpleje og børnehaver i

Jammerbugt kommune.

I børnehusets læreplan og i kommunens børnepolitik er der beskrevet, hvilke visioner, vi

arbejder på.

Vi arbejder ud fra tankerne i læreplanerne som er sprog, natur, motorik, personlige

færdigheder, sociale færdigheder og kultur /udtryksformer

Arbejdet med læreplanen evalueres årligt ift. børne- og familie forvaltningen.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Personalegruppen består af:  Institutionsleder Anni S. Andreasen, 7 pædagoger, 3 pædagogisk assistenter og 2 medhjælpere.

Desuden er der også både PAU studerende og Pædagogstuderende.

Ca. 5 timer pr. uge pr. barn med en procentvis

fordeling 70 % uddannet og 30 % uudannet

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Internt: Der afholdes ugentligt stuemøde, månedligt personalemøde og derudover har vi

sociale arrangementer et par gange om året.

Eksternt: Børnehuset Biersted samarbejder med dagplejere, skolefritidsordning Bissen, Biersted skole samt, PPR bestående af talepædagoger, ergoterapeuter og psykolog ved behov.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Vi indhenter børneattest, og er naturligvis omfattet af lovgivning i forhold til tavshedspligt og

Den studerende forventes at deltage i personalemøder og andre arrangementer der foregår

udenfor normal arbejdstid.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Som udgangspunkt er den studerende ikke alene, men der kan opstå situationer, hvor det forventes at den studerende, i en kortere periode, er alene på stuen(fx om eftermiddagen til eftermiddagsmad). Dog er der altid andet personale i nærheden på de andre stuer, hvor man har mulighed for at hjælpe hinanden indbyrdes, ved behov.

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Dagtilbudspædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

 

 

                                                                                       Primær:                          Sekundær:

X

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                 

 

 

 

 

 


  • Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

 

                                                      

 

 

1) Kreative udtryksformer.

 

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

 

 

4) Medier og digital kultur.

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 


Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Dagtilbudspædagogik, 2. praktikperiode.

Relation og kommunikation

Praktikken retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation

 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

 

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

a)    Den studerende tilknyttes en stue og skal her indgå i dagligdagen. Den studerende arbejder bevidst med iagttagelse af børn, både skriftligt og mundtligt.

I det omfang, det er muligt, sættes den studerende ind i udviklingsplaner på de børn, hvor dette er aktuelt.

 Du viser engagement og åbenhed for at lære nyt samt tager selv initiativ til kontakt med børnene.

At kunne iagttage, reflektere og handle ud fra det, du oplever.

 

b)    Via vejledning kan den studerende planlægge, med støtte fra vejlederen, pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i interaktion og kommunikation med børnene på stuen. Der er mulighed for at bruge salen, udendørs arealerne og den pågældende stue, man er tilknyttet. Her igennem træner du dig selv i planlægning, gennemførelse og evaluering af kortere pædagogiske forløb.

 

Læse og forberede relevant litteratur som drøftes til vejledning.

Den studerende arbejder med punkterne/samspilstemaerne inden for ICDP pædagogikken.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

 

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

a)    Iagttagelse og aktiv deltagelse i det pædagogiske arbejde på stuen.

Den studerende er bevidst om sin rolle ift. at understøtte børnenes relationer til hinanden -  F.eks. er opmærksom på grupperinger og om hvilke gruppe der fungerer hensigtsmæssigt og hvilke, der har brug for ekstra opmærksomhed.

b)    Ved at koble læst teori sammen med praksis og herigennem arbejde med relationernes betydning for barnet i forbindelse med understøttelse af dets deltagelse i fællesskabet. Dette gøres både i dagligdagen samt diskuteres til vejledningstimerne – gerne med afsæt i relevant litteratur.

 

dialog og professionel kommunikation,

 

 

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger

a)    At blive bevidst om egen rolle i samspillet med andre mennesker, herunder kommunikation, moral og etik.

At arbejde bevidst med anerkendende kommunikation. Samt sætte sig ind i institutionens pædagogik og stiller spørgsmål, til vejleder og det øvrige personale, hvis der er noget man er i tvivl om.

At vise selvstændighed og tager initiativer i arbejdet og er i stand til at påtage sig ansvaret som ansat i institutionen.

B) Den studerende går aktivt ind i forældresamarbejdet. Både den daglige dialog samt formidling.

Den studerende har et fast punkt på dagsordenen til personalemøder, hvor det er muligt at formidle, hvad han/hun arbejder med i den pædagogiske praksis i dagligdagen.

Den studerende stiller undrende spørgsmål og forholder sig kritisk reflekterende til  den pædagogiske praksis.

 

leg, legeteorier og legekulturer

rammesætte børns leg,

a)    Der kan f.eks. arbejdes med tanker omkring den voksnes betydning for børns leg.

Den studerende deltager i, observerer og forholder sig til børnenes leg på stuen og legepladsen. 

b) Den studerende kan tilrettelægge legesituationer med en lille gruppe børn, hvor der fokuseres på rammerne. Herunder med overvejelser og refleksion over rammernes betydning for børnene.

I den daglige deltagelse i børns leg på stuen og gennem refleksion over observationer af børnene på stuen. Dette drøftes evt. med vejleder.

 

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

 

a) Som led i læreplansarbejdet, arbejdes der med krop og bevægelse - herigennem musik og udfoldelse. Dette gøres bl.a. i salen, til samling på stuerne og på legepladsen.

b) Gennem planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter med afsæt i børns leg - herunder æstetikken, musikken og kroppen. Her kan salen evt. tages i brug.

Den studerende kan anvende salen eller udendørsarealerne til fysiske aktiviteter.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

 

 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

a)Lære at se omsorg i det små – lige fra bleskift og historielæsning til fælles gruppeaktiviteter som f.eks. afslapning eller at se/anerkende de forskellige individuelle behov hos det enkelte barn.

b)Deltage i forberedelsen af eftermiddagsmaden.

Anvende salen, legepladsen og nærmiljøet til fysiske aktiviteter.

Angivelse af relevant litteratur:

Efter aftale med den enkelte vejleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål.

 

Dagtilbudspædagogik, 3. praktikperiode

 

 

Samarbejde og udvikling

 

Praktikken retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem del-tagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvor-dan understøtter vi den studerendes læring

 

 

 

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

 

 

 

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

 

a)

 

b)

 

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

 

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

 

a)

 

b)

 

forandringsprocesser og innovation,

 

 

 

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

a)

 

b)

 

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

 

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser

 

a)

 

b)

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis,herunder dokumentation og evaluering, og

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 

a)

 

b)

 

førstehjælp.

 

 

udføre grundlæggende førstehjælp

 

a)

 

b)

 

 

Angivelse af relevant litteratur: